Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ

 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ    Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία - μέλη μας ότι από  1 Ιουλίου 2021  τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας,  που θα κατατίθεται με μετεγγραφή, επανεγγραφή,  θα είναι ορισμένου χρόνου από ένα (1) έτος έως και  πέντε (5) έτη γι’ αυτούς που ήδη έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας.

Για την πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών και μόνο δύναται να εκδοθούν δελτία από ένα (1) έως επτά (7) έτη.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Από τις 1 Ιουλίου 2022 και μετά δε θα έχουν δικαίωμα επανέκδοσης παλαιού τύπου δελτία αθλητικής ιδιότητας.

Όσον αφορά στην αντικατάσταση/επανέκδοση των δελτίων (ΔΑΙ), για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των σωματείων και για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι συμμετοχές των ποδοσφαιριστών και κατ' επέκταση των ομάδων, οι παράγοντες μπορούν να θέσουν σε προτεραιότητα την αντικατάσταση των δελτίων των ποδοσφαιριστών που κρίνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν στους αγώνες τους και να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των υπόλοιπων δελτίων σε μεταγενέστερο χρόνο και έως τις 30/06/2022.

 

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο δεν επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από διακόσιους (200) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον σαράντα (40) να είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι οκτώ (8) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους άνω των 18 ετών με αίτηση προς την ΕΙΠ/ΕΠΟ.

 

Οι ομάδες δύνανται με αίτησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προς την ΕΙΠ/ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους ογδόντα (80) ποδοσφαιριστές.

 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

Ενημερώνουμε ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ σε επανέκδοση / αντικατάσταση δελτίων νέου τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση οι ποδοσφαιριστές μένουν σε αδράνεια και δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. 

Τα δελτία παλαιού τύπου (χρώματος πορτοκαλί), δεν έχουν ισχύ.

Όπως σαφέστατα προβλέπεται και περιγράφεται στον νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ όσο και στις γενικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου έχουν αποκλειστικά και μόνο οι ποδοσφαιριστές των οποίων τα ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ θα είναι νέου τύπου (ΛΕΥΚΑ).

Οι υπόλοιποι δεν έχουν και σε περίπτωση συμμετοχής τους γεννάται δικαίωμα υποβολής ένστασης βάσει του άρθρου 23 του ΚΑΠ από την αντίπαλη ομάδα για αντικανονική συμμετοχή.

Διευκρινίζουμε ότι :

- Τα  δελτία των ποδοσφαιριστών τα οποία θα αντικατασταθούν και  είναι αορίστου χρόνου, θα έχουν ισχύ μέχρι 30/06/2024.

Δικαιολογητικά για την επανέκδοση / αντικατάσταση

 α) Πρωτότυπο έντυπο μεταβολών, καθόλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, τότε υπογράφει και συμπληρώνει ο κηδεμόνας την υπεύθυνη δήλωση-συναίνεση στο πίσω μέρος της αίτησης. Σημειώνεται ότι χρησιμοποιείται έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς και τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Απλή φωτοτυπία ταυτότητας για Έλληνες ποδοσφαιριστές,

-Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατήριου για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικοί).

-Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής σε ισχύ του ποδοσφαιριστή, αν είναι αλλοδαποί.

γ) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί.

δ) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί (σε ηλεκτρονική μορφή στο mail deltia-epskor@hotmail.com).

Το κόστος  αντικατάστασης κάθε δελτίου ανέρχεται στα 5 ευρώ.

Συνημμένα αρχεία
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - υποδειγμα.jpg)ΑΙΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - υποδειγμα.jpg[ ]355 kB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ    Ο Ρ Θ Η Σ    Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ

Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν    Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

 

Ενόψει της έναρξης της νέας μεταγραφικής περιόδου 2021-2022, ενημερώνουμε τα Σωματεία της δύναμης μας για τη δική τους διευκόλυνση και για την ορθή συμπλήρωση των νέων εντύπων των «ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ», τα ακόλουθα:

1.    Το πλαίσιο (κουτάκι) «ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»,  αφορά την  υ π ο σ χ ε τ ι κ ή  ποδοσφαιριστή (εικόνα 1*)

     Το πλαίσιο (κουτάκι) «ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Α.Ι.», αφορά τους ποδοσφαιριστές που ήδη ανήκουν στο ρόστερ του σωματείου (εικόνα 1*)

Τα δελτία υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι δελτία ορισμένου χρόνου (πρώτη εγγραφή, επανεγγραφή ή και μετεγγραφή) και θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο  (εικόνα 2*).

Στο πλαίσιο (κουτάκι) της διάρκειας των δελτίων αθλητικής ιδιότητας σε έτη, θα δηλώνεται η επιθυμητή διάρκεια με ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής.

Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι στην πίσω όψη του εντύπου δεν υπάρχει πλέον η δήλωση του ορισμένου χρόνου.

(Εικόνα 1*)

 

2.  

Στην περίπτωση ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ.Α.Ι., αυτόματα ο χρόνος ισχύος του Δελτίου θα είναι έως τις 30.06.2024.

(Εικόνα 2*)


Όλοι οι υπογράφοντες των εντύπων είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν το πλήρες ονοματεπώνυμο τους κάτω από την υπογραφή τους.

Στο πίσω μέρος του εντύπου η δήλωση κηδεμόνα, στις περιπτώσεις ανήλικων ποδοσφαιριστών παραμένει, με την υποχρέωση του γνησίου υπογραφής εκ μέρους του κηδεμόνα του ανηλίκου.

Υποχρεωτικά το έντυπο θα πρέπει να φέρει φωτογραφία του ποδοσφαιριστή/στριας  σφραγισμένη και για την έκδοση του δελτίου υποχρεωτικά φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (με email)

Υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή,  που αφορά στην επανέκδοση δελτίου, θα πρέπει να υποβάλλεται η ηλεκτρονική φωτογραφία, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας (για έλληνες) και άδεια διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς) καθώς και το έντυπο για «πράξη συναίνεσης των προσωπικών τους δεδομένων», σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη καταθέσει,  με γνήσιο υπογραφής από τα ΚΕΠ.

(να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΠΣΚ   deltia-epskor@hotmail.com)

  • ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΤΟΤΕ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
  • ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΤΟΤΕ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ.

Στις περιπτώσεις μετεγγραφών και επανεγγραφών, απαιτούνται μαζί με  την αίτηση μεταβολών,

1. η ηλεκτρονική φωτογραφία

2. η κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή

3. Το έντυπο για «πράξη συναίνεσης των προσωπικών τους δεδομένων»,   σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη καταθέσει,  με γνήσιο υπογραφής από τα ΚΕΠ.

Για κάθε δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ανάλογα: 1) της κατηγορίας του σωματείου, 2) την πράξη (μεταγραφή, πρώτη εγγραφή, επανεγγραφή, επανέκδοση) και 3) τη διάρκεια σε έτη των δελτίων,  έχει ορισθεί και το ανάλογο παράβολο από την ΕΠΟ.

Να επισημάνουμε ότι απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού στην αίτηση και δεν θα παραλαμβάνεται,  για οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει  να συμπληρώνεται εκ νέου.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Ενημέρωση σχετικά με τα νέα δελτία Αθλητικής Ιδιότητας Ερασιτέχνη Ποδοσφαιριστή


Σας ενημερώνουμε σχετικά με τον Νέο κανονισμό Μεταγραφών της ποδοσφαιρικής Περιόδου 2021-2022, παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές, άρθρο 2 (σελ.47) που αφορά τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας Ερασιτέχνη Ποδοσφαιριστή :

Από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.) ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ είτε Σωματείων, θα είναι ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη.

Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη.


Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του Δ.Α.Ι. είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής περιόδου.


Όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των Δ.Α.Ι. με το δελτίο νέου τύπου  (ε π α ν έ κ δ ο σ η )  για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους το αργότερο έως την 30/6/2022.

Η διάρκεια όλων των υφιστάμενων δελτίων που θα αντικατασταθούν/ επανεκδοθούν, και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024.

Από την 1/7/2024 και έπειτα η διάρκεια ισχύος των Δ.Α.Ι. δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ελεύθερα εντός των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών ορίων.

1. Ποδοσφαιριστές των οποίων τα Δ.Α.Ι. παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30/6/2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.)

 

Σας ενημερώνουμε ότι  όλα τα νέα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας αλλάζουν και χρώμα από πορτοκαλί γίνονται λευκά 

και η διαδικασία της επανέκδοσης γίνεται μέσω των εντύπων μεταβολών, που σημαίνει ότι θα πρέπει με την κατάθεση του εντύπου,

να αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΠΣΚ   deltia-epskor@hotmail.com

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ E-MAIL ΑΥΤΟ)

τις φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών που είναι να επανεκδοθούν με τίτλο του εγγράφου το όνομα του ποδ.στή.

 

Δεν θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες που δεν θα είναι σε μορφή jpg καθώς και αν τις καταθέσετε πρωτότυπες στην Γραμματεία.

·         Στις αιτήσεις μεταβολών υποχρεωτικά θα τίθεται η σφραγίδα του Σωματείου στην φωτογραφία του ποδοσφαιριστή.

·         Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και η υπογραφή κάθε παράγοντα στις αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών.

Όπως καταλαβαίνετε θα υπάρξει μεγάλος φόρτος εργασίας για την επανέκδοση των δελτίων και ζητάμε από εσάς την συνεργασία  και την κατανόηση σας.

 ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

Παραλαβή αιτήσεων μεταβολών

 

Σας ενημερώνουμε ότι παραλάβαμε από την Ε.Π.Ο., τις αιτήσεις μεταβολών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών αγωνιστικής περιόδου 2021/2022,

τις οποίες μπορούν να παραλαμβάνουν τα σωματεία ή οι ενδιαφερόμενοι, από τα γραφεία της Ένωσης.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Κορινθίας η οποία προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 2.7.2021 και που συγκροτήθηκε σε σώμα την 5.7.2021 στην υπ΄αριθμ. 1/5.7.2021  συνεδρίασή της είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄:   ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄:    ΜΑΝΑΒΗ ΕΛΕΝΗ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΒΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡ.:  ΣΙΤΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ:                      ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ:        ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΗ:΅                       ΜΠΑΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                    ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                    ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                    ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.

Γνωρίζουμε στα σωματεία  που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ πως πρέπει να εγγραφούν άμεσα (31/08/2021).

Τα σωματεία που έχουν κάνει αιτήσεις για την εγγραφή τους στο μητρώο της Γ.Γ.Α. θα πρέπει να παρακολουθούν μέσω του λογαριασμού που έχουν δημιουργήσει στην πλατφόρμα  της Γ.Γ.Α., τυχόν μηνύματα από την ΓΓΑ, αφού έχει ξεκινήσει ο έλεγχος τους κι ενδεχομένως να χρειάζονται  διορθώσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Όλα τα σωματεία έχουν υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η ΕΠΣ Κορινθίας είναι διαθέσιμη να βοηθήσει τα σωματεία με οποιονδήποτε τρόπο για τις ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν για την οριστική εγγραφή τους στο μητρώο της ΓΓΑ. Αρμόδια υπάλληλος ορίζεται η κ. Κατερίνα Χατζή προκειμένου να δέχεται τα αιτήματα και τα υπάρχοντα προβλήματα.

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ο.

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ο.

Συνημμένα γνωρίζουμε  στα σωματεία μας τον πίνακα παραβόλων για τις κινήσεις ποδοσφαιριστών περιόδου 2021-2022, γενικές οδηγίες για τις αντικαταστάσεις/επανεκδόσεις των παλαιών τύπου δελτίων με τα νέα, βάσει ΚΙΜΠ, Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και τη λίστα με τους πολίτες κρατών που είναι μεν αλλοδαποί σε ό,τι αφορά την υπηκοότητά τους, αλλά ποδοσφαιρικά λογίζονται ως κοινοτικοί Β' ζώνης, μη καταλαμβάνοντας θέση αλλοδαπού στις δυνάμεις των ομάδων όπως αυτά μας εστάλησαν από το αρμόδιο τμήμα της ΕΠΟ.

 

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ UEFA C

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, η Σχολή Προπονητών UEFA C, η οποία συνδιοργανώθηκε από την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

Η εν λόγω Σχολή, ξεκίνησε την πρώτη της φάση αρχές του 2021, μεσούσης της πανδημίας και αφού πέρασε τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες της καραντίνας, κατάφερε να πραγματοποιήσει και  τη δεύτερη φάση της, κλείνοντας με επιτυχία αυτόν τον κύκλο επιμόρφωσης των προπονητών. Στη Σχολή συμμετείχαν με επιτυχία προπονητές εντός και εκτός νομού τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή εξάπλωσης της COVID-19.  .

Τα θεωρητικά μαθήματα, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών της ΕΠΟ, κ. Μητροτάσιου Μιχάλη και κ. Κυρανούδη Άγγελου, πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο "KALAMAKI BEACH", ενώ τα πρακτικά μαθήματα διενεργήθηκαν στο γήπεδο των Ισθμίων.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας, ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν υπό αντίξοες συνθήκες στη διεξαγωγή της Σχολής Προπονητών UEFA C, τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, τον κ. ΑΝΤΩΝΗ ΗΛΙΑ που ήταν παρών καθ' όλη την διάρκεια των μαθημάτων καθώς επίσης και τον ιατρό κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΕΡΩΝΗ για την πολύτιμη βοήθειά του  στους συμμετέχοντες.

Η Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ θα προσπαθήσει να διοργανώσει στο άμεσο μέλλον αντίστοιχες σχολές UEFA A  και UEFA B.-

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε πως βάσει της προκήρυξης της Γ΄. Κατηγορίας 2021-2024 όπως αυτή αναρτήθηκε στο site της ΕΠΟ, η πρωταθλήτρια ομάδα της Ε.Π.Σ. Κορινθίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021-2022, θα αγωνιστεί στους αγώνες ΜΠΑΡΑΖ για άνοδο στην Γ΄. ΕΘΝΙΚΗ στον 6ο Όμιλο με τους πρωταθλητές  των ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β. -

 

Η ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ

Την Παρασκευή 2.7.2021 διεξήχθη στο ΚΤΗΜΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

Το «ΚΤΗΜΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ» παραχωρήθηκε αφιλοκερδώς από τον Γιάννη Βενετσάνο,

και το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κορινθίας τον ευχαριστεί θερμά για την άψογη φιλοξενία και υποδοχή στον χώρο του.

 

Εκ της Ε.Π.Σ. Κορινθίας

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ περιόδου 2021 - 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

 

Συνημμένα η απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ αναφορικά με το κόστος των παράβολων για τις μεταβολές επαγγελματιών & ερασιτεχνών περιόδου 2021-2022, καθώς και ο σχετικός πίνακας.

 

 

Συνημμένα αρχεία
Download this file (ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_2021-2022.pdf)ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_2021-2022.pdf[ ]97 kB