Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον νόμο 5007/2022 (ΦΕΚ Α241/23-12-2022) και ειδικότερα στο:

 

 

Άρθρο 126 Παράταση της προθεσμίας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών των προπονητών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4908/2022. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4908/2022 (Α’ 52), περί της μεταβατικής ρύθμισης για τον καθορισμό του διαστήματος εντός του οποίου όφειλαν οι εγγεγραμμένοι στο οικείο μητρώο προπονητές να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματός τους, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας επικαιροποίησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Οι προπονητές, για τους οποίους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., οφείλουν κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 31η.12.2023.».

 

Συνεπώς, παρατείνεται η ισχύς των αδειών των προπονητών κατά ένα έτος έως 31-12-2023 και η καταληκτική ημερομηνία επικαιροποίησης των δικαιολογητικών είναι η 31η.12.2023.

 

Επίσης, με βάση τον νόμο 5007/2022 (ΦΕΚ Α241/23-12-2022) και ειδικότερα στο:

 

Άρθρο 127 Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020. Το πρώτο εδάφιο της παρ.  1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Έως την 31η.12.2023, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε Τεύχος A’ 241/23.12.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7983 λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

 

Συνεπώς, η καταληκτική προθεσμία για την τροποποίηση των καταστατικών είναι η 31η.12.2023.

 

Με εκτίμηση,

 

Βασίλης Κάκκος

Προιστάμενος Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Το ενωσιακό γήπεδο μετά από προσπάθειες πολλών ετών, γίνεται πραγματικότητα. Η συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως δια του προέδρου της κ. Μιχάλη Τσιχριτζή με τον Δήμο Κορινθίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση του ποσού των 120.000 ευρώ προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο δημοτικό γήπεδο Λεχαίου.

Το συγκεκριμένο έργο το οποίο θα αποτελεί τη στέγη των Μικτών Ομάδων της Ε.Π.Σ. Κορινθίας, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτών, καθώς και τις ανάγκες γενικότερα των ομάδων του Δήμου Κορινθίων.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν θα περιλαμβάνουν την ανακατασκευή των αποδυτηρίων, μεταλλική εξέδρα βαρέως τύπου 310 καθισμάτων καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Κορινθίας ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα, τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νανόπουλο καθώς και τον Υπεύθυνο Αθλητισμού της Περιφέρειας κ. Μαντζούνη Ιωάννη.

                                                                                                            Εκ της Ε.Π.Σ. Κορινθίας 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (2)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την Κυριακή 20.11.2022, επισκέφθηκε το γήπεδο Λεχαίου ο υπεύθυνος Αθλητισμού –Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Γιάννης Μαντζούνης μαζί με τον Πρόεδρο της Ε.Π.Σ. Κορινθίας κ. Μιχάλη Τσιχριτζή, προκειμένου να ενημερωθεί για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου το ανωτέρω γήπεδο να γίνει Ενωσιακό. Σε συνεργασία με τον Δήμο Κορίνθου, άμεσα θα δρομολογηθεί η κατασκευή εξέδρας 310 θεατών στο νότιο τμήμα του γηπέδου, θα ανακαινισθούν πλήρως τα υπάρχοντα αποδυτήρια και θα διαμορφωθεί και ο χώρος στάθμευσης για τους θεατές στον περιβάλλοντα χώρο.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον κ. Νίκα και τον κ. Μαντζούνη για την ευαισθησία του, καθώς και τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νανόπουλο για την συνεργασία του.

 

 

Από την Ε.Π.Σ. Κορινθίας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

 

Από την Ε.Π.Σ. Κορινθίας ανακοινώνεται στα σωματεία ότι η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ για μετεγγραφές, επανεγγραφές, διεθνείς μετεγγραφές, πρώτες εγγραφές ενηλίκων και μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ  31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 15:00 προκειμένου να αποσταλούν εγκαίρως στην ΕΠΟ. 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2022 - 2023

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Κλήρωση για το πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.30 . 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Σας ενημερώνουμε ότι,  η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 17.10.2022 προκειμένου να αποφασίσει την διεξαγωγή ή μη των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων όλης της χώρας που έχουν ανασταλεί.

Συνεπώς το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Οκτωβρίου 2022 δεν θα διεξαχθούν αγώνες.

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Κορινθίας

σας εύχονται

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ευτυχισμένο και δημιουργικό το νέο έτος 2023 με υγεία.

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗΣ στους αγώνες 03-04 Δεκεμβρίου 2022

ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ

Σε όλους τους αγώνες Α-Β-Γ Κατηγορίας του Σαββάτου και της Κυριακής 3-4 Δεκεμβρίου 2022 θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή

με αφορμή την

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

καθώς και των θυμάτων αυτής.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ περιόδου 2022-2023

Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η   Α  Φ Α Σ Η Σ    Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο Υ

περιόδου 2022-2023

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Κλήρωση της Β΄ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ αγωνιστικής  περιόδου 2022-2023  θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας την Δευτέρα 7.11.22  και ώρα 11.30 π.μ.

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

  2η ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.10.22

ΓΗΠΕΔΟ: ΑΣΣΟΥ

ΩΡΑ:  15.00

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ : 2009-2010

 

ΤΡΙΤΗ 1.11.22

ΓΗΠΕΔΟ: ΑΣΣΟΥ

ΩΡΑ:  15.00

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ: 2007

 

ΠΕΜΠΤΗ 3.11.22

ΓΗΠΕΔΟ: ΑΣΣΟΥ

ΩΡΑ:  15.00

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ: 2008

 

 

Παρακαλούμε όπως τις άνω ημερομηνίες και ώρες οι ομάδες στείλουν ποδοσφαιριστές που ανήκουν στις  αντίστοιχες ηλικίες ως άνω , στο γήπεδο ΑΣΣΟΥ  με αθλητική ενδυμασία, προκειμένου να γίνει η ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  της Ένωσής μας.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ενωσιακό Προπονητή κύριο Αθανάσιο Παπασημάκη (τηλ. 6944961561) ή με την γραμματεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

Εκ της Ε.Π.Σ. Κορινθίας

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00 πρωινή στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών Κορινθίας(Κολιάτσου 64, Κόρινθος) θα ξεκινήσουν τα μαθήματα για την νέα σχολή διαιτησίας.
 
Ο Υπεύθυνος της Σχολής
Δημήτριος Γκρούτσης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΧΟΛΗΣ UEFA D στην Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

                   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΧΟΛΗΣ UEFA D στην Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας για τη διοργάνωση ποδοσφαιρικής δραστηριότητας Grassroots, η οποία αντιστοιχεί στο πρακτικό μέρος της σχολής UEFA D, γνωρίζουμε στους συμμετέχοντες πως θα παραβρεθούν σε 2 group (με αθλητική περιβολή) στις 22.10.2022 στο γήπεδο Γιάννης Στέφας στα Ίσθμια.

 

10.00 π.μ. - 11.00 π.μ. :  Α group

 

Σημείωση : Οι συμμετέχοντες του Α group να βρίσκονται στο γήπεδο στις 09.15π.μ. 

 

11.15π.μ. - 12.15μ.μ. : Β group

 

Σημείωση : Οι συμμετέχοντες του Β group να βρίσκονται στο γήπεδο στις 10.45π.μ.

 

Συνημμένα αρχεία
Download this file (GROUP 1..doc)GROUP 1..doc[ ]84 kB
Download this file (GROUP 2..doc)GROUP 2..doc[ ]80 kB