Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Κορινθίας εκφράζουν στον Πρόεδρό μας Μιχάλη Τσιχριτζή τα θερμά τους συλλυπητήρια για τον χαμό της μητέρας του.-

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ο. ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 6-7.2.2023

Μέ

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να δείτε τους ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί

από τον προπονητή της Μικτής Ομάδος  της ΕΠΣ Κορινθίας ανάλογα με τις ηλικίες τους

 

Συνημμένα αρχεία
Download this file (ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ  6-7.2.2023.doc.pdf)ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 6-7.2.2023.doc.pdf[ ]89 kB

ΚΛΗΡΩΣΗ Δ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ περιόδου 2022-2023

Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η   Δ  Φ Α Σ Η Σ    Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο Υ

περιόδου 2022-2023

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Κλήρωση της Δ΄ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ αγωνιστικής  περιόδου 2022-2023  θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας την Δευτέρα 30.1.2023και ώρα 11.00 π.μ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24.1.2023

Ο κύριος Γιάννης Κόλλιας απεδέχθη την πρόταση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Κορινθίας και αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής των Μικτών Ομάδων Κ14 και Κ16.

 

Εκ της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον νόμο 5007/2022 (ΦΕΚ Α241/23-12-2022) και ειδικότερα στο:

 

 

Άρθρο 126 Παράταση της προθεσμίας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών των προπονητών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4908/2022. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4908/2022 (Α’ 52), περί της μεταβατικής ρύθμισης για τον καθορισμό του διαστήματος εντός του οποίου όφειλαν οι εγγεγραμμένοι στο οικείο μητρώο προπονητές να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματός τους, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας επικαιροποίησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Οι προπονητές, για τους οποίους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., οφείλουν κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 31η.12.2023.».

 

Συνεπώς, παρατείνεται η ισχύς των αδειών των προπονητών κατά ένα έτος έως 31-12-2023 και η καταληκτική ημερομηνία επικαιροποίησης των δικαιολογητικών είναι η 31η.12.2023.

 

Επίσης, με βάση τον νόμο 5007/2022 (ΦΕΚ Α241/23-12-2022) και ειδικότερα στο:

 

Άρθρο 127 Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020. Το πρώτο εδάφιο της παρ.  1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Έως την 31η.12.2023, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε Τεύχος A’ 241/23.12.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7983 λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

 

Συνεπώς, η καταληκτική προθεσμία για την τροποποίηση των καταστατικών είναι η 31η.12.2023.

 

Με εκτίμηση,

 

Βασίλης Κάκκος

Προιστάμενος Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Το ενωσιακό γήπεδο μετά από προσπάθειες πολλών ετών, γίνεται πραγματικότητα. Η συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως δια του προέδρου της κ. Μιχάλη Τσιχριτζή με τον Δήμο Κορινθίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση του ποσού των 120.000 ευρώ προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο δημοτικό γήπεδο Λεχαίου.

Το συγκεκριμένο έργο το οποίο θα αποτελεί τη στέγη των Μικτών Ομάδων της Ε.Π.Σ. Κορινθίας, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτών, καθώς και τις ανάγκες γενικότερα των ομάδων του Δήμου Κορινθίων.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν θα περιλαμβάνουν την ανακατασκευή των αποδυτηρίων, μεταλλική εξέδρα βαρέως τύπου 310 καθισμάτων καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Κορινθίας ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα, τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νανόπουλο καθώς και τον Υπεύθυνο Αθλητισμού της Περιφέρειας κ. Μαντζούνη Ιωάννη.

                                                                                                            Εκ της Ε.Π.Σ. Κορινθίας 

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ14 7.2.2023

Μέ

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα 7.2.2023 προπόνηση της Μικτής Ομάδος Κ14

αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί από την ομάδα σας

προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

ΚΥΠΕΛΛΟ 2022 - 2023


 Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο    Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΚΥΠΕΛΛΟΥ

2022 - 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η Ε.Π.Σ. Κορινθίας, καταδικάζει την εισβολή των κουκουλοφόρων στο Δημοτικό Στάδιο Λουτρακίου, στο ημίχρονο του αγώνα ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023.

Τέτοια περιστατικά βίας, δηλητηριάζουν το ποδόσφαιρο, δεν έχουν σχέση με αυτό και πρέπει να μένουν μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους.

Το λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη, το δε ποδόσφαιρο οφείλει να μείνει ενωμένο. 

Επίσης, συγχαίρουμε τη Διοίκηση του ΑΟ Λουτρακίου για την ψύχραιμη στάση της προκειμένου να προστατευτεί ο αγώνας.-

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

 

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας

την Εκδήλωση Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών

Σωματείων Κορινθίας , του Συνδέσμου Διαιτητών Κορινθίας και

του Συνδέσμου  Προπονητών Κορινθίας

που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ  6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2023 και ώρα 19.00 μ.μ.

στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών

 

Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη.

 

Η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Κορινθίας

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Κορινθίας

σας εύχονται

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ευτυχισμένο και δημιουργικό το νέο έτος 2023 με υγεία.

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗΣ στους αγώνες 03-04 Δεκεμβρίου 2022

ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ

Σε όλους τους αγώνες Α-Β-Γ Κατηγορίας του Σαββάτου και της Κυριακής 3-4 Δεκεμβρίου 2022 θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή

με αφορμή την

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

καθώς και των θυμάτων αυτής.