Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Παρακάτω ακολουθεί  σύνδεσμος μέσω του οποίου μπορούν να κατεβάσουν συμπιεσμένο αρχείο με υποδείγματα επίσημων εγγράφων και δηλώσεων της Ε.Π.Σ. Κορινθίας. Στο παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο περιέχονται:
  1. ΕΝΤΥΠΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  για  ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ       (νέο)
  2. ΕΝΤΥΠΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  για  ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ  (νέο)
  3. ΕΝΤΥΠΟ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΟΜΑΔΩΝ (Νέα  μέλη  Δ.Σ. Σωματείου - Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ε Σ )
  4. Συνυποσχετικό Διαιτησίας.
  5. Έντυπο Κ ά ρ τ α ς   Υ γ ε ί α ς   Α θ λ η τ ή
  6. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μετεγγραφής ορισμένου χρόνου (αφορά την πρώην Υ Π Ο Σ Χ Ε Τ Ι Κ Η  - Δ Α Ν Ε Ι Σ Μ Ο)
  7. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Π Ρ Ο Ω Ρ Ο Υ   τ ε ρ μ α τ ι σ μ ο ύ   μετεγγραφής ορισμένου χρόνου (αφορά την πρώην Υ Π Ο Σ Χ Ε Τ Ι Κ Η  - Δ Α Ν Ε Ι Σ Μ Ο)

alt

 
 

 

Hello Football Friend 2023