Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την πρώτη εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα μητρώα ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ απαιτείται, με ποινή απόρριψης της αίτησης ως απαράδεκτης, η υποβολή στην ΕΠΟ μέσω της οικείας Ε.Π.Σ. των κατωτέρω δικαιολογητικών:

 α) Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.

 β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των οποίων η μια (1) επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από το σωματείο στο οποίο εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην οικεία Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατομικού δελτίου του ποδοσφαιριστή.

 γ) Φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή (για ποδοσφαιριστές άνω των 12 ετών) και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της ταυτότητας από την οικεία αστυνομική αρχή.

Για τους αθλητές κάτω των 12 ετών, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως  με επικολλημένη πρόσφατη φωτογραφία του θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία από την οικεία αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

 

Hello Football Friend 2023