Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΧΡΗΣΗ 5ετίας

Χ Ρ Η Σ Η 

5 ε τ ί α ς

(άρθρο 7 παρ. 6  - Παράρτημα Β του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών Ε.Π.Ο.)

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας του και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους ανήκει στο ίδιο Σωματείο, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας - Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πλέον της αίτησης συνυποβάλλονται:

Α) επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητος του αθλητή καθώς και

Β) το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των διακοσίων (200,00) ευρώ στον λογαριασμό που διατηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς.