Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΧΡΗΣΗ 5ετίας

Χ Ρ Η Σ Η 

5 ε τ ί α ς

(άρθρο 7 παρ. 6  - Παράρτημα Β του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών Ε.Π.Ο.)

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που (δεν έχει δελτίο ορισμένου χρόνου και) έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, που υποβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Πλέον της αίτησης συνυποβάλλονται:

Α) επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητος του αθλητή καθώς και

Β) το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των διακοσίων (200,00) ευρώ στον λογαριασμό που διατηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς.

Hello Football Friend 2023