Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Προς

Όλα τα Σωματεία

 

Σας διαβιβάζουμε το υπ΄ αριθμ. 18586/2014 έγγραφο της Ε.Π.Ο.

προς ενημέρωσή σας, το οποίο έχει ως εξής:

 

Αθήνα, 20.5.2014

Αριθμ. πρωτ. 18586/2014

Προς: Όλες τις Ε.Π.Σ. –Μέλη Ε.Π.Ο./Έδρες τους

 

Κοιν. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα

Νομική Υπηρεσία

Ε.Ι.Μ. – Ε.Π.Ο.

Αγωνιστικό Τμήμα

Μητρώο Δελτίων/T.M.S.

Λογιστήριο

 

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων-ν. 4250»

Κύριε Πρόεδρε

Ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2014/2015 και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της ομοσπονδίας ειδικώς αυτών της παραλαβής αιτήσεων μεταβολών και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν προς έκδοση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και των διοργανώσεων, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

 

Α.      Η Ε.Π.Ο. ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη επιχορηγούμενο από το κράτος σε ποσοστό άνω του 50% του ετήσιου προϋπολογισμού του,

Δ Ε Ν      Ε Μ Π Ι Π Τ Ε Ι   στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου «περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων».

Η επικύρωση αντιγράφων  εγγράφων από τα

Κ.Ε.Π.  εξακολουθεί να ισχύει κανονικώς για την

Ε.Π.Ο.

 

Β. Ειδικώς για τα συνοδευτικά της αίτησης μεταβολών δικαιολογητικά, της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (για τα επαγγελματικά δελτία) εξακολουθεί απολύτως να ισχύει η πρόβλεψη της κατάθεσης στην Ε.Π.Ο. αποκλειστικώς του πρωτοτύπου εγγράφου κάθε μιας από τις δύο ενημερότητες. Σε διαφορετική περίπτωση, ακόμη και σε αυτή του επικυρωμένου αντιγράφου, δεν παραλαμβάνονται καν από τις υπηρεσίες.

 

Γ. Παρακαλούμε θερμώς να επιμένετε ενώπιον των Κ.Ε.Π., με βάση την ως άνω διάταξη, για την επικύρωση των αντιγράφων που πρόκειται να κατατεθούν στην Ε.Π.Ο. προς διευκόλυνση των υπηρεσιών και της εν γένει λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

 Με εκτίμηση

    Ο Πρόεδρος                                    Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

 

(υπογραφές-σφραγίδα)

 

Γεώργιος Σαρρής                       Παυσανίας Παπανικολάου

  

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

 

Για την Ε.Π.Σ. Κορινθίας

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

   

            Μιχάλης Τσιχριτζής                       Παναγιώτης Βράκας

Hello Football Friend 2023