Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1-2-3 ΕΤΗ)

Ε Κ Δ Ο Σ Η  Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν

Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ     Χ Ρ Ο Ν Ο Υ

(1, 2 ή 3 ΕΤΗ)

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

(στο οπισθόφυλλο της αιτήσεως μεταβολών αναγράφονται οι ημερομηνίες του ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - λήξη έως ...)  με τα γνήσια των υπογραφών του ποδοσφαιριστή και του εκπροσώπου του σωματείου και τίθεται και η σφραγίδα του σωματείου δίπλα από το γνήσιο υπογραφής του εκπροσώπου του σωματείου).

** Συν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάθε μεταβολή (πρώτη εγγραφή, μεταγραφή ή επανεγγραφή)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

** Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ, ΟΜΟΓΕΝΗΣ, ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ, ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ (ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ)

 

Τα παράβολα για τα δελτία ορισμένου χρόνου (τοπικά πρωταθλήματα) έχουν ως ακολούθως:

Δελτίο τριών (3) ετών: πενήντα (50,00) ευρώ

Δελτίο δύο (2) ετών: εξήντα (60,00) ευρώ

Δελτίο ενός (1) έτους: ογδόντα (80,00) ευρώ

Hello Football Friend 2023