Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η 

Ε.Π.Σ.  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

04.07.2022

(Εργατικό Κέντρο Κορίνθου)