Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ

 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ    Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία - μέλη μας ότι από  1 Ιουλίου 2021  τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας,  που θα κατατίθεται με μετεγγραφή, επανεγγραφή,  θα είναι ορισμένου χρόνου από ένα (1) έτος έως και  πέντε (5) έτη γι’ αυτούς που ήδη έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας.

Για την πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών και μόνο δύναται να εκδοθούν δελτία από ένα (1) έως επτά (7) έτη.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Από τις 1 Ιουλίου 2022 και μετά δε θα έχουν δικαίωμα επανέκδοσης παλαιού τύπου δελτία αθλητικής ιδιότητας.

Όσον αφορά στην αντικατάσταση/επανέκδοση των δελτίων (ΔΑΙ), για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των σωματείων και για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι συμμετοχές των ποδοσφαιριστών και κατ' επέκταση των ομάδων, οι παράγοντες μπορούν να θέσουν σε προτεραιότητα την αντικατάσταση των δελτίων των ποδοσφαιριστών που κρίνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν στους αγώνες τους και να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των υπόλοιπων δελτίων σε μεταγενέστερο χρόνο και έως τις 30/06/2022.

 

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο δεν επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από διακόσιους (200) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον σαράντα (40) να είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι οκτώ (8) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους άνω των 18 ετών με αίτηση προς την ΕΙΠ/ΕΠΟ.

 

Οι ομάδες δύνανται με αίτησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προς την ΕΙΠ/ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους ογδόντα (80) ποδοσφαιριστές.