Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
στα πλαίσια του νέου Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού

____________________________________________________________

 

1.  Αίτηση του Δ.Σ. προς τη Γ.Γ.Α. περί χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου ή  περί διατήρησής της, στην οποία θα αναφέρονται συγκεκριμένοι κλάδοι άθλησης για αναγνώριση ή διατήρησή τους.

     Η αίτηση θα είναι υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, θα φέρει τη σφραγίδα του σωματείου και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  Επωνυμία, αριθμ. μητρώου αναγνώρισης Γ.Γ.Α. (για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο), ταχυδρομική δ/νση     (αποκλειστικά του συλλόγου) ή ταχυδρομική θυρίδα, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας (τηλέφωνα), φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθμ. τραπεζικού λογαριασμού σωματείου και e-mail (εφόσον υπάρχει).

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επωνυμία και η σφραγίδα του σωματείου να συμφωνούν με την

   επωνυμία που αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό.

2.  Έκθεση του Δ.Σ. της πορείας του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα,      υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.

     Αναλυτικά θα αναφέρονται : το έτος ίδρυσης, οι κλάδοι άθλησης που καλλιεργούσε και καλλιεργεί, οι συμμετοχές και οι τυχόν διακρίσεις των ομάδων ή των αθλητών του  (διασυλλογικά, πανελλήνια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.ά.)

3.  Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον πρόεδρο  και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.

4.  Υπεύθυνες Δηλώσεις  των μελών του Δ.Σ. θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών τους, στις οποίες θα αναφέρεται:

     α) ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα – περιορισμούς όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2725/99, όπως ισχύει (βλέπε υπόδειγμα Υ.Δ.) και 

    β) τυχόν συμμετοχή τους ως απλά μέλη ή ως μέλη της διοίκησης σε άλλα αθλητικά σωματεία

5.   Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του σωματείου.

6.   Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής του σωματείου στο  οικείο Πρωτοδικείο (για αρχική αίτηση αναγνώρισης) και επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών  οικείου Πρωτοδικείου (για ήδη αναγνωρισμένο).

7.   Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του σωματείου.

8.   Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης των αντιστοίχων με τους κλάδους άθλησης           Ομοσπονδιών ή Ενώσεων ότι το αιτούμενο σωματείο αποτελεί μέλος τους.

9.   Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Νομαρχίας ότι έχουν θεωρηθεί τα       προβλεπόμενα από το ν.2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Δ.Σ. ότι τηρούνται  τα  προβλεπόμενα από το ν.2725/99 όπως ισχύει,  βιβλία,  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών του   προέδρου κ΄ του γενικού  γραμματέα του σωματείου. 

11.  Κατάσταση εν ενεργεία αθλητών ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία (αριθμ. δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομ. γέννησης, αριθμ. τηλεφώνου). Ο ελάχιστος αριθμός εν ενεργεία αθλητών για ατομικό άθλημα ορίζεται σε δέκα (10) και για  ομαδικό σε είκοσι (20). 

12.  Υπεύθυνη Δήλωση του Δ.Σ. (θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο των  υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται:    α) η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου και β) η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

13.   Πλήρης κατάσταση του τεχνικού (προπονητές ανά άθλημα κ.ά.) και διοικητικού         προσωπικού:ιδιότητα, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του σωματείου.         

14.  Ετήσιος προϋπολογισμός εγκεκριμένος από τη Γενική Συνέλευση με αναφορά στις πηγές  εσόδων (εισφορές - συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές,επιχορηγήσεις κ.ά) υπογραμμένος από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του σωματείου.

15.  Εγκρίσεις Γενικών Συνελεύσεων των οικονομικών απολογισμών του σωματείου από την  ίδρυσή του (για αρχική αίτηση αναγνώρισης) και των  τριών (3) τελευταίων ετών (για ήδη αναγνωρισμένο).

                                                               

 

   

    Για χορήγηση  ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Συνδέσμου Διαιτητών

      απαιτούνται επιπλέον  των ανωτέρω τα ακόλουθα:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο σύμφωνης γνώμης της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας αθλητικής ένωσης περί                 διεξαγωγής τοπικών  πρωταθλημάτων στην περιοχή της έδρας του  συνδέσμου.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του   Προέδρου  και του Γεν. Γραμματέα του υπό αναγνώριση συνδέσμου διαιτητών ότι τα μέλη του  είναι διαιτητές με δίπλωμα διαιτητών, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών τους.

   δ) Έγγραφο  του υπό αναγνώριση συνδέσμου διαιτητών στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα μέλη -διαιτητές με δίπλωμα διαιτητή μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του συνδέσμου διαιτητών- με πλήρη στοιχεία (αρ. μητρώου, ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο, τόπο κατοικίας,  ημ. γέννησης, δ/νση κλπ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        

                                                  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                                                                     (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,

παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Ε-mail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) δεν εμπίπτω στις διατάξεις του άρθρου 3 «Κωλύματα εγγραφής-Περιορισμοί» του αθλητικού  νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, όπως αναφέρονται παρακάτω:

« 1.  Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.                                                                                                                                                 (4)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία:      ../../20...

 

Ο – Η Δηλ.

 

 

(Υπογραφή)

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.

3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού.

4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

5. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ,  του μπιλιάρδου, του μπόουλιγνκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας εφόσον είναι ενήλικες.

6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι. διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι  μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.»

 

Β1) Συμμετέχω ως απλό μέλος ή ως μέλος της Διοίκησης σε άλλο αθλητικό σωματείο (επωνυμία σωματείου & κλάδο άθλησης που καλλιεργεί)……………………………………………………………………………………

 

 

Β2) Δεν συμμετέχω ως απλό μέλος ή ως μέλος της Διοίκησης σε άλλο αθλητικό σωματείο.

 

 

Ο – Η Δηλ.

 

 

(Υπογραφή)

 

 

Συνημμένα αρχεία
Download this file (tsg_a1.pdf)tsg_a1.pdf[ ]101 kB

Hello Football Friend 2023